Prírodné javymtf
APVV  MTF STU
Aktuality Dokumenty Pokusy Kvíz Testy PSP Galéria Projekt Kontakt

Pracovný postup

Pri experimente je nutné používať ochranný plášť a rukavice s okuliarmi alebo štítom!!! Je nutné dodržiavať bezpečnostné pokyny, pretože sa pracuje s koncentrovanou kyselinou sírovou, ktorou sa môžete poleptať a silnými oxidačnými činidlami, ktoré by mohli spôsobiť požiar!!!

  1. Upevnite skúmavku do stojana.
  2. Nalejte do kadičky trochu H2SO4 (98 %) a nalejte ju do skúmavky do výšky asi 2 cm tak, aby pri nalievaní nestekala po stene skúmavky alebo neprskala na jej steny.
  3. Opatrne potom prilejte po stene skúmavky etanol tak, aby sa v skúmavke vytvorili dve oddelené vrstvy - dole kyselinová (2 cm) a hore etanolová (4 cm).
  4. Do skúmavky nasypte KMnO4 (na špičku lyžičky).

Po krátkom čase príde k intenzívnej reakcii na rozhraní kyseliny a etanolu, pričom manganistan reaguje s kyselinou za vzniku oxidu manganistého a ten reaguje s etanolom za vývoja zábleskov v skúmavke.

Princíp

Organické látky sa dokážu oxidovať bežnými anorganickými oxidačnými činidlami. Niektoré organické zlúčeniny sa oxidujú látkami ako je manganistan draselný alebo dichróman draselný pokojne za vzniku aldehydov alebo kyselín. Silné oxidačné činidlá, ako je oxid manganistý však dokážu zapáliť organické látky bez prispenia okolia. Pri tomto experimente je možné v skúmavke medzi vrstvou kyseliny sírovej a etanolu pozorovať záblesky.

Princípom experimentu je vytvorenie tmavozelenej zlúčeniny, ktorá sa nazýva oxid manganistý, reakciou manganistanu draselného s koncentrovanou kyselinou sírovou.

2 KMnO4 + H2SO4 → Mn2O7 + K2SO4 + H2O

Oxid manganistý sa veľmi ľahko rozkladá v prítomnosti organických látok na oxid manganičitý a atómový kyslík, ktorý je vysoko reaktívny a v prítomnosti etanolu dochádza k jeho prudkej oxidácii. Táto látka je veľmi silné oxidačné činidlo a spôsobuje, že etanol sa v jej prítomnosti sám vznieti. Konečným produktom oxidácie je voda a oxid uhličitý:

2 Mn2O7 + C2H5OH → 4 MnO2 + 2 CO2 + 3 H2O

Blesky v skúmavke

Pre zobrazenie videa je potrebné mať nainštalovaný Flash prehrávač.

Pre IE povolte prvky ActiveX.

Pomôcky

stojan, svorky, väčšia skúmavka, kadičky, pipeta alebo striekačka

Čas

30 minút celý experiment

Náročnosť

Chemikálie

Kyselina sírová [H2SO4]

Bezfarebná olejovitá kvapalina s vysokou hustotou, v laboratóriu najčastejšie dostupná v koncentrácii 98 %. Pri jej riedení sa opatrne nalieva kyselina do vody, pričom sa vyvíja veľké rozpúšťacie teplo, ktoré môže byť príčinou problémov. Za istých okolností sa môžu prejavovať aj oxidačné účinky kyseliny. Pretože je to silná kyselina, spôsobuje závažné polepatnie pokožky či slizníc, ktoré sa môže končiť aj smrťou. V prípade požitia je nutné podať väčšie množstvo vody a vyhľadať lekársku pomoc, v prípade zásahu pokožky je nutné dôsledne umyť zasiahnuté miesto vodou. Po zasiahnutí kyselinou je vždy nutné vyhľadať lekársku pomoc.

Etanol [CH3 -- CH2 -- OH]

Bezfarebná kvapalina príjemného zápachu. Je toxická vo vyšších koncentráciách, nižšie koncentrácie spôsobujú opojenie, ktoré je nasledované stavom opice, ktorý je spôsobený metabolickým produktom acetaldehydom. Okrem toho spôsobuje vysušovanie pokožky a dlhodobé vdychovanie pár spôsobuje opojenie. V laboratóriu sa okrem čistého stavu vyskytuje aj vo forme denaturovaného liehu, čo je etanol s malým obsahom iných látok, ktoré spôsobujú slabú nevoľnosť či bolesti hlavy. V prípade požitia väčšieho množstva je možné zabrániť nepríjemným následkom podaním veľkého množstva vody. V prípade požitia smrteľnej dávky je nutné vyvolať zvracanie alebo vypláchnuť žalúdok. Je tiež potrebné vyhľadať lekára.

Manganistan draselný [KMnO4]

Tmavofialová lesklá kryštalická látka, vo vode veľmi dobre rozpustná na fialový až čierny roztok. V zriedenom stave (asi 1% roztok) sa v lekárstve ako dezinfekčné činidlo. Je to veľmi silné oxidovadlo, takže je nevyhnutné jeho skladovanie mimo ľahko horľavých látok. Pri príprave zmesí s horľavinami je nutné sa vyvarovať rozotieraniu týchto zmesí, keďže môže veľmi ľahko prísť k samovznieteniu či výbuchu. Pri vdýchnutí prachu sa prejavuje dráždenie, požitie pevnej látky alebo koncentrovanejších roztokov pôsobí bolesti a poleptanie tráviaceho traktu. Pri požití je nutné podať veľké množstvo vody a vyhľadať lekársku pomoc. Pri styku s pokožkou je dobré miesto umyť veľkým množstvom vody a na pokožke zanecháva hnedé škvrny vyredukovaného oxidu manganičitého.
Award winning JavaScript tutorials and over 400+ free scripts.

Riziká

Prírodné javy - © 2011 MTF STUBA Trnava | webdesign Marek Boháček