Prírodné javymtf
APVV  MTF STU
Aktuality Dokumenty Pokusy Kvíz Testy PSP Galéria Projekt Kontakt

Pracovný postup

  1. Na stôl dajte nehorľavú podložku, najlepší je alobal alebo keramická dlaždica.
  2. Naberte asi polovicu lyžičky dichrómanu amónneho a nasypte ju na pripravenú podložku tak, aby sa vytvoril malý kužeľ.
  3. Nakvapkajte opatrne etanol na vrchol kužeľa.
  4. Vrchol kužeľa opatrne zapáľte pomocou zápalky alebo horiacej špajle.

Po iniciácii sopky môžete pozorovať postupný rozklad dichrómanu amónneho, ktorý prebieha od vrcholu kužeľa do jeho vnútra, pričom kužeľ sa rozširuje o vytvorený tmavozelený oxid chromitý. Tento je z priestoru rozkladu unášaný spolu s rozžeravenými čiastočkami dichrómanu a celé to pripomína sopku.

Princíp

Princípom tohoto pokusu je oxidačno-redukčná reakcia rozkladu dichrómanu amónneho, ktorej priebeh a produkty pripomínajú aktívny vulkán. Podstatou je nasledovná chemická reakcia

(NH4)2Cr2O7 → N2 + 4 H2O + Cr2O3

pri ktorej plynné produkty rozkladu – teda dusík a voda prúdia vrstvou oxidu chromitého, ktorý vynášajú na vrchol kužeľa. Rozklad dichrómanu amónneho je samovoľný a po iniciácii zvyčajne prebieha do vnútra kužeľa z vonkajších vrstiev a rozkladajúci sa dichróman pritom horí a prebubláva celým kužeľom.

Dichrómanová sopka

Pre zobrazenie videa je potrebné mať nainštalovaný Flash prehrávač.

Pre IE povolte prvky ActiveX.

Pomôcky

kovová platňa, zápalky, lyžička

Čas

5 minút celý experiment

Náročnosť

Chemikálie

Dichróman amónny [(NH4)2Cr2O7]

Oranžová lesklá kryštalická látka. Je citlivá na teplo, pôsobením ktorého sa rozkladá na vodu, dusík a oxid chromitý a pôsobí oxidačne aj na ľahko horľavé látky, s ktorými nesmie prísť do styku pri skladovaní. Je to mimoriadne toxická látka, pri vdýchnutí deštruuje dýchací systém a spôsobuje pri dlhšej expozícii pľúcny edém. Pri požití spôsobuje silné poleptanie, podobne ako po styku s pokožkou a očami. Rovnaké problémy môže spôsobiť aj dlhodobá expozícia a predpokladá sa, že je karcinogénny. Pri požití sa nevyvoláva zvracanie ale dá sa postihnutému vypiť veľké množstvo vody, pri zasiahnutí pokožky alebo očí je nutné miesto oplachovať veľkým množstvom vody. Vo všetkých prípadoch otravy je potrebné vyhľadať lekársku pomoc.

Etanol [CH3 -- CH2 -- OH]

Bezfarebná kvapalina príjemného zápachu. Je toxická vo vyšších koncentráciách, nižšie koncentrácie spôsobujú opojenie, ktoré je nasledované stavom opice, ktorý je spôsobený metabolickým produktom acetaldehydom. Okrem toho spôsobuje vysušovanie pokožky a dlhodobé vdychovanie pár spôsobuje opojenie. V laboratóriu sa okrem čistého stavu vyskytuje aj vo forme denaturovaného liehu, čo je etanol s malým obsahom iných látok, ktoré spôsobujú slabú nevoľnosť či bolesti hlavy. V prípade požitia väčšieho množstva je možné zabrániť nepríjemným následkom podaním veľkého množstva vody. V prípade požitia smrteľnej dávky je nutné vyvolať zvracanie alebo vypláchnuť žalúdok. Je tiež potrebné vyhľadať lekára.

Riziká

Prírodné javy - © 2011 MTF STUBA Trnava | webdesign Marek Boháček