Prírodné javymtf
APVV  MTF STU
Aktuality Dokumenty Pokusy Kvíz Testy PSP Galéria Projekt Kontakt

Pracovný postup

  1. V kadičke dostatočnej veľkosti zmiešajte rovnaké objemy týchto troch roztokov.
  2. Do kadičky vložte magnetické miešadielko a kadičku položte na magnetické miešadlo.
  3. Pokus je možné pozorovať aj bez miešania.

Oscilácie je možné pozorovať až dvadsaťkrát v jednom roztoku. Počet oscilácií závisí hlavne na tom, či sú ešte v sústave látky potrebné na reakciu (ak sa minie niektorá zložka, reakcia nebude ďalej prebiehať).

Princíp

Pri tomto pokuse v kadičke samovoľne vzniká a zaniká modré zafarbenie. Využíva sa pri ňom Briggsova-Rauscherova reakcia, teda mangánatými iónmi katalyzovaná oxidačno-redukčná reakcia peroxidu vodíka a jodičnanu draselného v prostredí kyseliny sírovej a v prítomnosti kyseliny malónovej:

IO3- + H2O2 + CH2(COOH)2 + H+ → ICH(COOH)2 + 2 O2 + 3 H2O

V reakčnej zmesi po určitý čas vzniká z jodičnanu draselného jód, pričom je súčasne z roztoku aj odstraňovaný. Istý čas prevláda tvorba jódu a v ďalšej fáze spontánne prevláda jeho odstraňovanie z roztoku. Vznik a zánik jódu v roztoku je možné indikovať prítomnosťou škrobu v roztoku, ktorý vytvára s jódom modrý komplex. V takejto sústave možno pozorovať približne 30 oscilácií.

Jódové hodiny

Pre zobrazenie videa je potrebné mať nainštalovaný Flash prehrávač.

Pre IE povolte prvky ActiveX.

Pomôcky

odmerné banky, kadička, odmerný valec, magnetické miešadlo

Čas

20 min. príprava roztokov + 10 – 60 min. pokus

Náročnosť

Chemikálie

Roztok A

V 100 ml banke s 20 ml vody rozpustite tieto látky:
  • kyselina malónová – 1,56 g
  • síran mangánatý – 0,446 g tetrahydrátu
  • škrob – 0,3 g
a banku doplňte na objem 100 ml destilovanou vodou.

Roztok B

V 100 ml banke s 20 ml vody rozpustite tieto látky:
  • jodičnan draselný – 4,301 g
a banku doplňte na objem 100 ml destilovanou vodou.

Roztok C

V 100 ml banke s 20 ml vody rozpustite tieto látky:
  • kyselina sírová – 0,84 ml 96\% roztoku (kyselinu najprv rozpustite v 30 ml vody a potom nalejte do banky)
  • peroxid vodíka – 28 ml 30\% roztoku
a banku doplňte na objem 100 ml destilovanou vodou.

Etanol [CH3 -- CH2 -- OH]

Bezfarebná kvapalina príjemného zápachu. Je toxická vo vyšších koncentráciách, nižšie koncentrácie spôsobujú opojenie, ktoré je nasledované stavom opice, ktorý je spôsobený metabolickým produktom acetaldehydom. Okrem toho spôsobuje vysušovanie pokožky a dlhodobé vdychovanie pár spôsobuje opojenie. V laboratóriu sa okrem čistého stavu vyskytuje aj vo forme denaturovaného liehu, čo je etanol s malým obsahom iných látok, ktoré spôsobujú slabú nevoľnosť či bolesti hlavy. V prípade požitia väčšieho množstva je možné zabrániť nepríjemným následkom podaním veľkého množstva vody. V prípade požitia smrteľnej dávky je nutné vyvolať zvracanie alebo vypláchnuť žalúdok. Je tiež potrebné vyhľadať lekára.

Riziká

Prírodné javy - © 2011 MTF STUBA Trnava | webdesign Marek Boháček