Prírodné javymtf
APVV  MTF STU
Aktuality Dokumenty Pokusy Kvíz Testy PSP Galéria Projekt Kontakt

Pracovný postup

Počas celého pokusu je nutné pracovať v ochrannom plášti a rukaviciach s ochrannými okuliarmi alebo štítom! Je tiež vhodné používať ako podložku papier väčších rozmerov, pretože pary jódu môžu znehodnotiť pracovnú plochu. Chemikálie a pomôcky musia byť vysušené, inak môže prísť k predčasnej iniciácii reakcie.

  1. Do vyčistenej a vysušenej trecej misky dajte najviac jednu lyžičku jódu a opatrne ho rozotrite na jemný prášok.
  2. Pridajte jednu až dve lyžičky práškového hliníka a lyžičkou dôkladne premiešajte obsah v trecej miske (jemné fialové dymenie nie je chybou).
  3. Dajte na stôl veľký kus filtračného papiera a do jeho stredu položte treciu misku so zmesou.
  4. Potom opatrne prikvapnite trošku destilovanej vody zo striekačky.

O niekoľko sekúnd začne reakcia; najprv sa vytvorí sublimáciou veľké množstvo fialových pár jódu, ktoré sa pomaly rozplynú a zostanú len v trecej miske. Po krátkom čase reakcia hliníka a jódu vyvinie toľko tepla, že prítomný hliník sa bude zlučovať s jódom v plameni, ktorý sa vynorí z pár jódu v trecej miske.

Princíp

Reakcia jódu s práškovým hliníkom je silne exotermická reakcia. Neprebieha však samovoľne, ale treba ju naštartovať a najlepším iniciátorom je v tomto prípade voda. Najprv sa pomaly začína vyvíjať teplo, čo sa prejaví sublimáciou jódu zo zmesi a vývinom tmavofialových pár halogénu, po krátkej dobe však vývoj reakčného tepla dosiahne bod, keď vznikne plameň. Reakciou, ktorá tu prebieha, je zlučovanie jódu s hliníkom:

2 Al + 3 I2 → 2 AlI3

Iniciátorom reakcie však nemusí byť len kvapalná voda, ak sú v zmesi dostatočne malé čiastočky jódu a hliníka, občas môžete pozorovať slabý vývoj fialových pár jódu iniciovaný vzdušnou vlhkosťou, ale tiež môže prísť k iniciácii aj vodou nachádzajúcou sa v kryštalohydrátoch.

Oheň z vody

Pre zobrazenie videa je potrebné mať nainštalovaný Flash prehrávač.

Pre IE povolte prvky ActiveX.

Pomôcky

trecia miska s tĺčikom,
striekačka,
lyžička

Čas

20 min. celý pokus

Náročnosť

Chemikálie

Jód [I2]

Sivo-čierne lesklé kryštáliky, ktoré ľahko vytvárajú fialové pary. Pri normálnom tlaku neexistuje v kvapalnej forme, preto sublimuje. Je veľmi málo rozpustný vo vode, ale dobre sa rozpúsťa v roztoku jodidu draselného a organických rozpúšťadiel (acetón, etanol ...). Patrí medzi halogény, ale jeho toxicita je zo všetkých bežných halogénov (chlór, bróm a jód) najnižšia. Etanolový roztok sa používa ako jódová tinktúra na dezinfekciu kože. Pary sú mimoriadne dráždivé a toxické, dýchanie vysokej koncentrácie zvyčajne končí smrťou. Pri požití spôsobuje silné poleptanie tráviaceho traktu, rovnaké účiny dosahuje pri kontakte s pokožkou. V konečnom dôsledku sa môžu vytvoriť na pokožke pľuzgiere. Pri nadýchaní je dôležité postihnutého vyniesť na čerstvý vzduch a prípadne zaistiť kyslík na dýchanie. Pri požití je potrebné vyvolať okamžite zvracanie, pri zasiahnutí pokožky umývať zasiahnuté miesto veľkým množstvom vody. Pri akejkoľvek otrave sa musí okamžite vyhľadať lekárska pomoc.

Hliník [Al]

Hliník je striebrobiely kov, ktorý sa veľmi ochotne zlučuje s kyslíkom. Na povrchu sa vytvára tenká vrstvička oxidu hlinitého, ktorá chráni hliník pred ďalšou oxidáciou. Toxicita kovového hliníka nebola dokázaná (používajú sa napríklad hliníkové príbory). Zlúčeniny hliníka sa tiež využívajú ako antacídy. Vdychovanie jemných čiastočiek oxidu hlinitého môže spôsobiť aluminózu. Práškový hliník nesmie prísť do styku s oxidovadlami a látkami, ktoré majú v molekule kyslík, pretože by mohlo za určitých okolností prísť k požiaru či výbuchu. Nebezpečne reaguje s halogénmi.

Riziká

Prírodné javy - © 2011 MTF STUBA Trnava | webdesign Marek Boháček