Prírodné javymtf
APVV  MTF STU
Aktuality Dokumenty Pokusy Kvíz Testy PSP Galéria Projekt Kontakt

Pracovný postup

Počas celého pokusu je bezpodmienečne nevyhnutné mať ochranné rukavice, plášť a okuliare či štít!!!

  1. Do sklenej kryštalizačnej misky nalejte asi do polovice objemu destilovanú vodu. Vody musí byť dostatok, v prípade malého množstva môže prísť k vyprsknutiu alebo až k menšiemu výbuchu! Do vody v miske dajte malé množstvo indikátora (najlepšie sú 2 – 3 kvapky 1% roztoku fenolftaleinu, alebo brómkrezolovej zelene) a umiestnite ju do digestória alebo za väčší kus skla.
  2. Pripravte si vhodný kus filtračného papiera, na ktorý položte fľašu s kovom. Potom v rukaviciach pomocou pinzety vyberte menší kúsok kovu a osušte ho pripraveným kúskom filtračného papiera. Následne držte kov na papieri pomocou pinzety a nožom orežte jeho hrany tak, aby bol jeho celý povrch očistený. Jeho najväčší rozmer by mal byť na úrovni 2 – 3 mm.
  3. Potom opatrne vhoďte do pripravenej misky kov a pozorujte reakciu. V prípade sodíka sa vytvorí syčiaca gulička plávajúca na hladine, v prípade draslíka táto gulička ešte horí fialovým plameňom.

Princíp

Alkalické kovy tvoria s vodíkom prvú skupinu periodickej tabuľky. Zaraďujeme sem lítium, sodík, draslík, rubídium a cézium. Všetky kovy reagujú s vodou a čím je atómové číslo kovu vyššie, tým je reakcia búrlivejšia. Lítium teda reaguje relatívne pokojne, sodík sa už pri reakcii s vodou na hladine taví a po hladine pobieha gulička roztaveného sodíku. Kovový draslík už produkuje také veľké množstvo tepla, že zapáli vodík vznikajúci reakciou. Na hladine v tomto prípade pláva horiaca gulička. Reakcia kovového rubídia a cézia sa už podobá výbuchu ručného granátu vo vode. Tieto kovy sa pri reakcii s vodou oxidujú za vzniku alkalického hydroxidu a vodu redukujú na vodík. Reakcia je sprevádzaná vývinom tepla a prebieha podľa nasledovnej všeobecnej rovnice:

2 Me + 2 H2O → 2 MeOH + H2                     Me = Na, K, (Li, Rb, Cs)

Sodík vo vode

Pre zobrazenie videa je potrebné mať nainštalovaný Flash prehrávač.

Pre IE povolte prvky ActiveX.

Pomôcky

sklená kryštalizačná miska, nôž, filtračný papier, pinzeta

Čas

20 min. celý pokus

Náročnosť

Chemikálie

Sodík [Na]

Sodík je striebrobiely mäkký kov, ktorý sa dá krájať nožom. Je mimoriadne reaktívny, preto sa skladuje pod vrstvou inertnej kvapaliny, najčastejšie petroleja. Nebezpečne reaguje s vodou za vývoja vodíka, hydroxidu sodného a veľkého množstva tepla. Preto pri reakcii pláva roztavený na hladine. Pri práci s ním je nevyhnutné pracovať s opatrnosťou a ochrannými pomôckami (plášť, okuliare a rukavice). Požitie je životu nebezpečné. Styk s pokožkou spôsobuje ťažké popáleniny a poleptanie, ktoré sa dajú čiastočne odstrániť použitím veľkého množstva vody na zasiahnuté miesto a vyhľadaním lekárskej pomoci. Reakcia s vodou by nemala prebiehať v uzatvorenom malom priestore, pretože môže prísť k výbuchu či požiaru.

Draslík [K]

Draslík je striebrobiely mäkký kovy, ktorý sa dá krájať nožom. Je mimoriadne reaktívny, preto sa skladuje pod vrstvou inertnej kvapaliny (najčastejšie petrolej). Veľmi nebezpečne reaguje s vodou za vývoja vodíka a hydroxidu, pričom vzniká aj veľké množstvo tepla. Pri reakcii pláva na hladine roztavený a horí fialovým plameňom. Občas môžu vyletovať horiace pevné častice. Je nevyhnutné pracovať s maximálnou opatrnosťou a ochrannými pomôckami (okrem plášťa hlavne okuliare a rukavice). Požitie je životu nebezpečné. Styk s pokožkou spôsobuje ťažké popáleniny a poleptanie, ktoré sa dá tlmiť použitím veľkého množstva vody na zasiahnuté miesto a vyhľadaním lekárskej pomoci. Prudká reakcia s vodou nesmie prebiehať v uzatvorenom priestore, pretože môže dôjsť k výbuchu vzniknutého vodíka.

Fenolftaleín [C20H14O4]

Často využívaný acidobázický indikátor. Je to bezfarebná kryštalická látka, ktorá je nerozpustná vo vode. Pre použitie pri experimentoch sa rozpúšťa v alkoholoch (najčastejšie etanol). Ide o slabú kyselinu, ktorá je v kyslom prostredí bezfarebná a v zásaditom prostredí je sfarbená do ružova. V silne alkalickom prostredí stráca zafarbenie. Vo väčších množstvách má pravdepodobne karcinogénne účinky, avšak v malých množstvách využívaných pri experimentoch je neškodný. Dá sa využiť ako laxatívum, a to aj vo veľmi malých množstvách. Iné toxické účinky nie sú známe.

Riziká

Prírodné javy - © 2011 MTF STUBA Trnava | webdesign Marek Boháček